• Uslovi poslovanja

Uslovi poslovanja

Uopšteno

 1.Opšti uslovi poslovanja sastavljeni su u skladu sa propisima i odredbama koje definiše Zakon o zaštiti potrošača, a na osnovu preporuka Privredne komore Srbije i međunarodnih kodeksa za elektronsko poslovanje. Online trgovinom www.tosama.rs (u nastavku*ONLINE TRGOVINA) upravlja TOSAMA d.o.o., ponuđač usluge elektronskog poslovanja (u nastavku *TRGOVAC).
Registracijom na online trgovini posetilac dobije korisničko ime, koje je jednako adresi njegove elektronske pošte a korisničku lozinku korisnik određuje sam. Korisničko ime i lozinka posetioca se povezuju sa unešenim podacima. POSETILAC registracijom potvrđuje i garantuje da je punoletna i potpuno poslovno sposobna osoba. Registracijom posetilac postaje KORISNIK I stiče pravo kupovine. Kupovinom proizvoda korisnik postaje KUPAC.
Ovim opštim uslovima poslovanja definiše se rad online trgovine, prava i dužnosti posetilaca, korisnika i kupaca, kao i poslovni odnos između trgovca i korisnika kao kupca proizvoda iz ponude online trgovine.

2.Dostupnost informacija
Trgovac se obavezuje da će sledeće informacije biti na raspolaganju korisniku:

 • podaci o identitetu Trgovca
 • kontaktni podaci koji korisniku omogućuju brzu i svrsishodnu komunikaciju s Trgovcem (adresa elektronske pošte, broj telefona itd.)
 • informacije o glavnim karakteristikama proizvoda ili usluga iz ponude online trgovine, uključujući post-prodajne usluge i garancije
 • informacije o dostupnosti proizvoda ili usluga iz ponude online trgovine
 • način dostave proizvoda ili izvršenja usluge, prvenstveno mesto i rok dostave
 • informacije o načinu plaćanja
 • podaci o vremenskoj dostupnosti ponude iz online trgovine
 • informacije o roku u kojem je još moguće odustati od ugovora i pod kojim uslovima
 • informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda i o tome koliko taj povrat košta korisnika
 • informacije o postupku s pritužbama korisnika kao i kontakt podaci osobe zadužene za reklamacije

3.Ponuda proizvoda, rok dostave i preuzimanje

Ponuda proizvoda u online trgovini se zbog prirode poslovanja preko interneta često i brzo menja i ažurira.
Sve porudžbine,koje su u toku jednog dana poručene na sajtu online trgovine, se šalju sledeći dan a rok isporuke je jedan dan po slanju pošiljke.
Korisnik kod slanja porudžbine može odrediti jedan od sledećih načina preuzimanja proizvoda:

 • lično na adresi trgovine, u tom slučaju ne plaća troškove poštarine
 • po pouzeću, u tom slučaju se plaćaju i troškovi poštarine.

4.Načini plaćanja

Trgovac korisniku omogućava sledeće načine plaćanja kupljenih proizvoda iz online trgovine:

 • gotovinom ili karticom po ličnom preuzimanju, u tom slučaju važi internetska cena (pogledaj tačku 5.)
 • gotovinom po pouzeću na svojoj adresi, u tom slučaju važi internetska cena (pogledaj tačku 5.)
 • avansnim plaćanjem na tekući račun Trgovca po izrađenoj ponudi ili predračunu, u tom slučaju važi internetska cena (pogledaj tačku 5.)

5.Cene

Internetska cena važi za sve registrovane korisnike online trgovine. Na internetsku cenu mogući su dodaci, s obzirom na odabrani način plaćanja ( za otkupne pošiljke, za osiguranje pošiljke, za informacije o statusu pošiljke; pogledaj tabelu tačka 10 )
Sve cene u on line trgovini su navedene u dinarima (RSD) i sadrže PDV, osim ako je navedeno drugačije.
Sve cene u online trgovini su cene proizvoda i ne sadže troškove dostave (pogledaj tačke 3.i 10.)
Sve cene su samo za elektronsko naručivanje proizvoda preko online trgovine.
Sve cene važe u trenutku slanja porudzbine i nemaju unapred određeno trajanje, zato važe sve do njihove promene. Uprkos izuzetnim naporima da Trgovac osigura najažurnije i najtačnije podatke, može se desiti da je podatak o ceni pogrešan. U slučaju iz prethodnog člana i u slučaju da se cena proizvoda promeni tokom obrade porudžbine (od trenutka slanja do potvrde porudžbine).
Trgovac će:

 • korisniku (kupcu) to javiti i obavestiti ga o novim cenama, korisnik (kupac) ima u tom slučaju mogućnost da svoju porudžbinu promeni ili da je delimično ili u potpunosti otkaže, ili da je pak potvrdi po novim cenama.
 • korisniku(kupcu) omogućiti odustajanje od kupovine i istovremeno mu ponuditi rešenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

 6.Postupak kupovine
6.1.Tehnički koraci koji vode do sklapanja kupoprodajnog ugovora.
U postupku kupovine korisniku (kupcu) su na raspolaganju sledeći tehnički koraci:

 • prijava na online trgovinu s korišćenjem adrese elektronske pošte ili korisničke lozinke, ako je korisnik (kupac) već prethodno oblikovao korisnički račun (pogledaj tačku 1.)
 • traženje pojedinog proizvoda u ponudi proizvoda na online trgovini
 • odabir proizvoda za kupovinu
 • dodavanje odabranog proizvoda u korpu za kupovinu
 • određivanje količine proizvoda za kupovinu u korpi
 • pregled cene odabranog proizvoda u izabranoj količini, uključujući porez ako se isti obračunava
 • odabir načina dostave proizvoda (pogledaj tačke 3. i 10.)
 • odabir načina plaćanja (pogledaj tačku 4.)
 • pregled porudžbine s odabranim načinom dostave proizvoda i uračunatim troškovima dostave, ako se isti obračunavaju
 • potvrdu i predaju porudžbine pa se time zaključuje kupovina (pogledaj tačke 6.3 i 6.4.)

6.2.Tehnološka sredstva,koja omogućavaju prepoznavanje i popravljanje grešaka pre slanja porudžbine.
Pre slanja porudžbine, korisniku (kupcu) je preko grafičkog korisničkog interfejsa omogućeno da jednostavno i bez teškoća :

 • vidi i pregleda, koje proizvode je odabrao i dodao u korpu za kupovinu
 • vidi i pregleda cenu pojedinačnog proizvoda kao i ukupnu cenu cele odabrane količine proizvoda
 • menja odabranu količinu pojedinog proizvoda i izračuna novu cenu tako promenjene količine
 • odstranjuje odabrane proizvode koje ne želi kupiti iz korpe za kupovinu
 • obračunava pripadajući porez, s obzirom na poresku stopu koja važi za odabrani proizvod i njegovu cenu.

Pre potvrde porudžbine korisniku (kupcu) je preko grafičkog korisničkog interfejsa omogućeno da trenutnim učinkom, jednostavno i bez teškoća :

 • promeni odabrani način dostave proizvoda
 • promeni odabrani način plaćanja
 • pregleda i potvrđuje pojedinačne promene

6.3.Porudžbina primljena
Po slanju porudžbine korisnik (kupac) od Trgovca u elektronskoj pošti dobije obaveštenje da je porudžbina primljena.U roku od jednog sata od primanja tog obaveštenja korisnik (kupac) ima mogućnost opozvati porudžbinu bez posledica. Osim mogućnosti opoziva , korisnik (kupac) po slanju porudžbine ne može menjati sadržaj porudžbine. Korisniku (kupcu) su na njegovom profilu na online strani  Trgovca uvek dostupni detaljni podaci o statusu i sadržaju pojedine porudžbine.

6.4.Porudžbina potvrđena
Ako korisnik (kupac) porudžbinu ne opozove, porudžbina ide u dalju obradu.Trgovac po prijemu porudžbine pregleda, proveri raspoloživost naručenih proizvoda i porudžbinu potvrdi ili s razlogom odbije.
Trgovac može za proveravanje podataka ili osiguravanje tačnosti isporuke i telefonski kontaktirati korisnika (kupca) na uneseni kontakt telefon. Po potvrdi porudžbineTrgovac korisnika (kupca) mailom obavesti o predviđenom roku dostave. Kupoprodajni ugovor o kupovini naručenih proizvoda između korisnika (kupca) i Trgovca je na tom stupnju neopozivo sklopljen ( pogledaj tačku 7.)

6.5.Roba otpremljena
Trgovac u dogovorenom roku naručene proizvode pripremi, pošalje i o tome mailom obavesti korisnika (kupca).U mailuTrgovac informiše korisnika (kupca) i o politici povrata proizvoda kao i o kontakt osobama u slučaju prigovora ili kašnjenja prilikom dostave.

7.Kupoprodajni ugovor
Trgovac korisniku koji kupi proizvod na online trgovini izdaje račun u pisanom obliku. Kupoprodajni ugovor u obliku porudžbine za kupovinu je u elektronskom obliku i nalazi se na serveru Trgovca i korisniku (kupcu) je dostupan u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu. Kupoprodajni ugovor je sklopljen na srpskom jeziku. Kupoprodajni ugovor između Trgovca i korisnika (kupca) je sklopljen u trenutku kad Trgovac potvrdi porudžbinu (pogledaj tačku 6.2.). Od tog trenutka dalje su sve cene i drugi uslovi kupovine fiksirani i važe kako za Trgovca tako i za korisnika (kupca).

8.Pravo na opoziv kupovine, vraćanje proizvoda
Korisnik (kupac) ima pravo da u roku od 14 dana od dana preuzimanja naručenih proizvoda Trgovcu na  elektronsku adresu online.trgovina@tosama.rs javi da opoziva kupoprodajni ugovor, pri čemu nije obavezan navesti razloge za takvu odluku. Povrat kupljenih proizvoda Trgovcu u roku za opoziv od kupoprodajnog ugovora ulazi u obaveštenja o opozivu. Jedini trošak koji zbog opoziva od kupoprodajnog ugovora tereti korisnika (kupca), je trošak povrata proizvoda Trgovcu.
Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu najkasnije u roku od 30 dana od dana poslatog obaveštenja o opozivu kupoprodajnog ugovora. Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu neoštećene , u originalnom pakovanju i u nepromenjenoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, pokvareni, izgubljeni ili se njihova količina smanjila da za to nije kriv korisnik (kupac). Ako je paket koji je korisnik (kupac) primio, fizički oštećen, ako u njemu nedostaje sadržaj ili ako pokazuje znake otvaranja, korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak reklamacije (pogledaj tačku 15.). Za vraćene proizvode Trgovac korisniku (kupcu) odmah, kad je to moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema obaveštenja o opozivu vraća uplaćeni iznos ili korišćeni poklon vaučer. Mogući korišćeni popusti ne vraćaju se korisniku (kupcu). Povrat uplaćenog iznosaTrgovac će izvršiti na lični tekući račun korisnika (kupca). Korišćeni poklon bon Trgovac će vratiti u obliku odobrenja.

9.Garancija
Proizvodi imaju garanciju, ako je tako navedeno na računu ili na garantnom listu. Garancija važi ako se poštuju uputstva navedena u garanciji, uz priloženi račun. Garancijski rok je naveden na garantnom listu ili na računu. Informacija o garanciji je navedena i kod predstavljanja proizvoda u online trgovini. Ako u online trgovini nema informacija o garanciji, onda proizvod nema garanciju.
Korisnik (kupac) garanciju može ostvariti kod Trgovca ili pak neposredno kod proizvođača proizvoda ili njegovog ovlašćenog servisa. Garanciju kupac može ostvariti sa garantnim listom i računom. Proizvođač ili njegov ovlašćeni servis dužan je da popravku izvrši u roku od 45 dana od dana prijema proizvoda za popravku, ili proizvod zameniti drugim, jednako vrednim proizvodu u besprekornom stanju.

10.Dostava
Trgovac će naručene proizvode dostaviti korisniku (kupcu) u dogovorenom roku. Ugovorni partner Trgovca za dostavu pošiljki je YU-PD EXPRESS d.o.o. Beograd (D Exspess). Trgovac zadržava pravo odabrati drugu dostavnu službu, ako će sa njom pošiljke realizovati uspešnije.
U slučaju preuzimanja proizvoda po poštanskom pouzeću, kupac plaća i troškove dostave.

Vrednost porudžbine

do 1200   rsd

1200 – 2400 rsd

2400 – 4800 rsd

4800 – 6000 rsd

Preko 6000   rsd

odkupnina*

Dostava: D Express

599 rsd 

499 rsd

399 rsd 

299 rsd 

besplatno

25 rsd

 

Otkupne pošiljke 25,00 rsd

Osiguranje pošiljke 25,00 rsd

Obaveštenje o isporuci 6,00 rsd

11.Sigurnost
Trgovac koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prenosa i čuvanje ličnih podataka korisnika (kupca). Za sigurnost odgovara i korisnik sam, na način da osigura zaštitu svog korisničkog imena i lozinke uz odgovarajuću programsku i antivirusnu zaštitu svog računara.

12.Sigurnost dece
Trgovac u online trgovini ne prihvata porudžbine od nekoga, za koga zna ili sumlja da je dete ukoliko za to nema dozvolu njegovih roditelja ili staratelja.Trgovac u online trgovini ne dozvoljava slobodan pristup proizvodima ili uslugama koje nisu primerene deci.
Trgovac bez izričitog dopuštanja roditelja ili staratelja neće čuvati nikakve lične podatke koji se odnose na decu, niti će pružati podatke dobijene od dece trećim licima.

13.Politika privatnosti
Deo tih opštih uslova poslovanja je i Politika privatnosti, koja je dostupna ovde.

14.Mišljenja korisnika i ocene proizvoda
Mišljenja, komentari i ocene proizvoda, koje daju korisnici ili posetioci deo su funkcionalnosti online trgovine i namenjene su svim korisnicima.                                                                     Trgovac ne odgovara za sadržaj mišljenja, komentare i ocene proizvoda koje daju korisnici ili posetioci.Trgovac mišljenja, komentare i ocene pre objave pregleda i odbacuje ona koja sadrže očite neistine, koja mogu zavoditi korisnika, koja su uvredljiva, obmane ili po mišljenju Trgovca ne nude nikakvu korist drugim korisnicima ili posetiocima online trgovine. Trgovac ne odgovara za informacije o mišljenjima, komentarima i ocenama pa se oslobađa bilo kakve odgovornosti koja proizilazi iz tih informacija. Sa slanjem mišljenja, komentara ili ocena korisnik ili posetilac se slaže sa uslovima upotrebe i Trgovcu dozvoljava objavu dela ali i cele poruke u svim elektronskim i drugim medijima.Trgovac ima pravo sadržaj mišljenja, komentara ili ocene upotrebljavati vremenski neograničeno i za bilo koju namenu, koja je u poslovnom interesu Trgovca, uključujući objave u oglasima ili drugim poslovnim kanalima komunikacije. Autor mišljenja, komentara ili ocene istovremeno izjavljuje i potvrđuje da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisano mišljenje, komentare ili ocene i da ta prava besplatno, neisključivo i vremenski neograničeno prenosi na Trgovca.

15.Odgovornost
Trgovac se u najboljoj nameri i u okviru svojih mogućnosti trudi osigurati ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni u njegovoj online trgovini, ali se karakteristike proizvoda , rokovi isporuke ili cene mogu promeniti tako brzo da Trgovac ne stigne pravovremeno popraviti podatke koji su objavljeni u online trgovini. U tom slučaju trgovac će korisnika (kupca) obavestiti o promenama i omogućiti mu opoziv porudžbine ili izmenu iste (pogledaj tačku 5.)
Iako se Trgovac trudi osigurati realne fotografije proizvoda koji su na prodaju u online trgovini, potrebno je sve fotografije uzimati kao simbolične. Fotografije ne potvrđuju karakteristike proizvoda. Trgovac od trenutka slanja pošiljke s naručenim proizvodima dalje ne odgovara za slučajeve kada dođe do fizičkih oštećenja, uništenja ili gubljenja pošiljke, niti ako dođe do manjka sadržaja u pošiljci ili ako pošiljka pokazuje znake otvaranja. U navedenim primerima korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak reklamacije kod dostavljača.

16.Pritužbe, sporovi i prava
Trgovac poštuje važeće propise iz područja zaštite potrošača. Trgovac ima uspostavljen sistem praćenja reklamacija i ovlašćenu osobu s kojom se u slučaju problema korisnik (kupac) može povezati telefonski ili mailom. Korisnik (kupac) se u slučaju problema može za pomoć obratiti i na tel. 011 24 22 444

Pritužbu korisnik (kupac) može poslati na adresu bela.trgovina@tosama.rs.

Trgovac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je primio prigovor i odgovoriti korisniku (kupcu) koliko dugo će trajati postupak rešavanja reklamacije. Trgovac će se u najboljoj nameri truditi da moguće sporove rešava sporazumno. Ako sporazumno rešenje spora nije moguće, za rešavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) nadležan je Prvi sud u Beogradu. Trgovac i korisnik (kupac) kao učesnici u elektronskom poslovanja međusobno priznaju validnost elektronskih poruka na sudu.

17.Izmene opštih uslova poslovanja
U slučaju izmena propisa koji regulišu rad online prodavnice, zaštitu podataka i druga polja koja se tiču poslovanja online prodavnice  Trgovac može svaki put modifikovati ili dopuniti ove opšte uslove poslovanja. U slučaju izmene u sopstvenoj poslovnoj politici neophodno je da svaki put informiše korisnika (kupca) putem web stranice www.tosama.rs . Sve izmene i dopune Opštih uslova poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se istekom roka od 8 dana od dana objavljivanja izmena. Korisnik (kupac) ima pravo u bilo kom trenutku da otkaže svoju registraciju. Otkaz registracije korisnik sprovodi pismenom izjavom Trgovcu, kojom proglašava otkazivanje.

© Tosama trgovina. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data
    

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy.

More Information
×
Cookie policy for website Tosama trgovina

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

 1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
 2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
 3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.